Aanpak

PPS is een specialist in het ontwikkelen van inkoopstrategieën, het ondersteunen en beheersen van inkoopprocessen, in het bijzonder het Europese aanbestedingsproces binnen de daarvoor geldende aanbestedingsrechtelijke kaders. PPS onderscheidt zich daarbij met name door een praktische aanpak van aanbestedingsvraagstukken. Niet alleen rechtmatigheid, maar ook doelmatigheid worden hierbij in acht genomen.

Uitgangspunt daarbij is een stapsgewijze aanpak:
Een goede Europese aanbesteding vereist naast een ‘ketenaanpak’ een geïntegreerde aanpak van technische, commerciële en juridische aspecten. De werkwijze van PPS sluit daarbij aan. Aan de hand van de inventarisatie van de aan te schaffen goederen of de uit te besteden diensten de meest geëigende inkoop- / aanbestedingsstrategie wordt vastgesteld, om vervolgens de aanbestedingsrechtelijke haalbaarheid daarvan te toetsen. De volgende stap is het (functioneel) specificeren van de te leveren prestaties. De specificaties leveren vervolgens de input voor de selectie- en gunningscriteria, de contractvoorwaarden en het leveranciersmanagement.

Een gedegen voorbereiding en een procesmatige benadering van inkooptrajecten leidt tot een optimalisatie van het inkoopresultaat in termen van kwaliteit, kosten en tijd. Daarbij spelen specificaties een cruciale rol; specificaties bepalen in belangrijke mate de geleverde kwaliteit en de kosten.